Privacyverklaring

In deze privacyverklaring informeren wij u over de persoonsgegevens die Omrin verzamelt en gebruikt in het kader van haar dienstverlening.

Gegevensverwerkingen voor diensten in opdracht van een gemeente
In het kader van de afvalinzameling en de diensten die Omrin voor de gemeenten verricht kunnen, afhankelijk van de specifieke afspraken die zijn gemaakt tussen Omrin en uw gemeente, in ieder geval de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Afvalinzameling aan of bij huis
  • Adresgegevens (zonder persoonsnamen)
  • Nummer afvalpas of nummer minicontainer; uniek identificatienummer, niet gekoppeld aan persoonsnamen
  • Aantal ledigingen of stortingen (via chip in minicontainers of via afvalpas)
 • Milieustraat
  Ten behoeve van het aanmelden van een bezoek (via Afvalapp of website), naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer(optioneel):
  • Adresgegevens (via afvalpas en/of op andere wijze)
  • Hoeveelheid en soort stortingen (via afvalpas of weging)
  • Camerabeelden
 • Contact en informatie (bij verzoek, aanvraag, melding of klacht via telefoon of website)
  • NAW-gegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Rekeningnummer (indien nodig)
  • Inhoud verzoek/klacht/melding
 • Afvalapp
  Indien u de Afvalapp gebruikt gaat u akkoord met het verwerken van de volgende persoonsgegevens:
  • Type toestel
  • Besturingssysteem
  • Adresgegevens
  • De door u ingestelde notificaties

Indien u inwoner bent van een gemeente waar het afval gewogen wordt en u een account heeft aangemaakt in de Afvalapp, gaat u tevens akkoord met het tonen van de volgende ledigingsgegevens in de Afvalapp:

 • Datum en gewicht per lediging
 • Aantal inworpen in een ondergrondse container (indien van toepassing in uw gemeente)

Indien u via de Afvalapp een verzoek indient of een order plaatst, gaat u tevens akkoord met het verwerken van de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mail adres en telefoonnummer (optioneel)
 • Website

Indien u via onze website een verzoek indient of een order plaatst, gaat u akkoord met het verwerken van de volgende persoonsgegevens:

 • IP-adres
 • NAW-gegevens
 • E-mail adres en telefoonnummer(optioneel)


Gegevensverwerkingen voor de overige diensten van Omrin
Hieronder is een overzicht opgenomen van de persoonsgegevens die in ieder geval verwerkt kunnen worden bij het uitvoeren van deze diensten van Omrin.

 • Omrin Bedrijfsafval
  • Plaatsen van een offerte of bestelling:
   • Naam, telefoonnummer, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens
  • Bij het reageren op een actie of prijsvraag:
   • Naam, adres en e-mailadres
  • Na het geven van toestemming gebruikt Omrin uw gegevens om u te informeren over:
   • De ontwikkeling van de website
   • Over speciale aanbiedingen en acties
  • Informatie over het gebruik van de website omrincontainer.nl en de feedback die Omrin krijgt van haar bezoekers bevorderen de verbetering en ontwikkeling van deze website.

 • Kringloopbedrijf Estafette
  • “Jouw Kringloopkast”:
   • Naam, telefoonnummer, e-mailadres, bezorgadres en betaalgegevens van opdrachtgever
  • Overige dienstverlening:
   • Naam, telefoonnummer, e-mailadres, (bezorg-/ophaal-)adres en betaalgegevens van klant en/of opdrachtgever

Doelen van verwerking
In het kader van haar dienstverlening verwerkt Omrin persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Behalen van milieudoelstellingen en het optimaliseren van het afvalbeleid.
 • Afvalinzameling, waaronder adres gebonden inzameling (zoals grofvuil ophalen op afspraak).
 • Uitgifte van afvalpassen of minicontainers.
 • Voorkomen van afvaltoerisme.
 • Voorkomen van afvalstortingen door bedrijven bij voorzieningen voor huishoudens.
 • Beheer van en controle op het gebruik van de gemeentelijke inzamelvoorzieningen, waaronder beheer en beveiliging van de milieustraat.
 • Controle op de naleving van en handhaven van de gemeentelijke afvalstoffenverordening.
 • Het verbeteren van de efficiency van de inzameling van afvalstoffen voor kostenbeheersing (zoals routeoptimalisatie).
 • De beantwoording van vragen, het behandelen van meldingen en klachten met betrekking tot afvalinzameling.
 • Communicatie en verstrekken van informatie over afvalinzameling.
 • Het geven van voorlichting over afvalstoffen en milieu.
 • Analyseren van de (effectiviteit van de) inzameling van afvalstoffen om de VANG-doelstellingen te realiseren.
 • Naleving van wettelijke verplichtingen en rechterlijke bevelen.
 • Het leveren van managementrapportages aan verwerkingsverantwoordelijke.
 • Het aanleveren van data voor de berekening van de afvalstoffenheffing en de Diftar tarieven.
 • Het geven van (individuele) voorlichting over afvalstoffen en milieu, bijvoorbeeld via een afvalcoach.
 • Duurzaam ondernemen en bijdragen aan de verduurzaming van de leefomgeving.

Grondslag voor verwerking
Omrin verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening en voor zover noodzakelijk om de afvalinzameling zo klantvriendelijk mogelijk uit te voeren. De verwerkingen van persoonsgegevens vinden veelal plaats in opdracht van uw gemeente en/of op grond van een wettelijke verplichting.

Indien en voor zover de verwerking is gebaseerd op toestemming, is de volgende informatie van toepassing:

U heeft het recht om uw eerder gegeven toestemming op ieder moment in te trekken. Dat kunt u doen door een verzoek in te dienen bij Omrin. Dit verzoek kan zowel digitaal als schriftelijk gedaan worden. Omrin zal binnen vier weken met een reactie komen. U heeft het recht het antwoord op dezelfde wijze te ontvangen als uw verzoek. Een digitaal verzoek zal digitaal beantwoord worden en een schriftelijk verzoek zal schriftelijk beantwoord worden. Indien u uw toestemming intrekt zal Omrin vanaf dat moment uw persoonsgegevens die op deze grondslag zijn verwerkt niet meer verwerken. Indien u de Afvalapp heeft geïnstalleerd en niet langer wilt dat Omrin uw persoonsgegevens in verband met uw gebruik van de Afvalapp verwerkt, moet u de Afvalapp verwijderen. De persoonsgegevens die tot de intrekking en/of verwijdering van de Afvalapp zijn verwerkt blijven rechtmatig verwerkt. De persoonsgegevens die op basis van een andere grondslag worden verwerkt, blijft Omrin verwerken.

Derden
Omrin wisselt persoonsgegevens uit met derden in het kader van het uitvoeren van haar dienstverlening.

Daarnaast kan Omrin voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden aan wie in dat kader uw persoonsgegevens kunnen worden verstrekt. Uw persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld worden verstrekt aan partijen die betrokken zijn bij de inzameling van afval of het onderhoud van de ICT-systemen. Deze derden zullen persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor de van toepassing zijnde doeleinden. Omrin heeft met deze derden afspraken gemaakt over de wijze waarop met de persoonsgegevens mag worden omgaan. Zo is onder meer afgesproken dat de persoonsgegevens geheim moeten worden gehouden en adequaat moeten worden beveiligd. 

Indien u gebruik maakt van een social mediakanaal (waaronder Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn) en/of een betalingsplatform (waaronder iDEAL) en door u via dit social mediakanaal en/of betalingsplatform persoonsgegevens worden gedeeld met Omrin, is Omrin niet verantwoordelijk voor datalekken veroorzaakt door deze sociale mediakanalen en/of betalingsplatformen.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dat noodzakelijk is voor de van toepassing zijnde doeleinden en in overeenstemming met de wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht en het bewaarbeleid van bijvoorbeeld de gemeente.

Beveiliging
Omrin neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus. Omrin hanteert een beveiligingsbeleid om onder meer te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens in het kader van de afvalinzameling. Dit beleid wordt periodiek geëvalueerd en indien nodig aangepast. Omrin is ISO 27001 gecertificeerd.

Cookies en websitegebruik
Omrin maakt gebruik van analytische cookies om de website te verbeteren en om de website beter te laten aansluiten bij jouw voorkeuren. Je kunt de browser op de hoogte stellen wanneer je een cookie ontvangt, zodat je altijd kunt accepteren of weigeren. Het afwijzen van cookies zal echter een negatieve invloed hebben op de functionaliteit en de bruikbaarheid van de website. Wij analyseren het gebruik van de website om onze website te verbeteren en onze diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Daarvoor verzamelen wij de volgende informatie:
• het aantal bezoekers op deze website;
• hoe lang een bezoeker de website bezoekt;
• de volgorde waarin bezoekers pagina’s op de website bezoeken;
• het IP-adres;

Verder gebruiken wij alleen technische en functionele cookies. Functionele cookies zorgen ervoor dat een website goed functioneert. Hiermee wordt bijvoorbeeld de browserinstelling voor een optimale weergave voor onze website uitgelezen. Functionele cookies zorgen er ook voor dat je video’s kunt bekijken en de door jouw gekozen taalinstelling wordt opgeslagen. In het geval je tekstvelden invult, blijven deze door de functionele cookies bewaard bij je volgende bezoek, totdat je de cookies verwijdert.

Uw rechten
Een verzoek met betrekking tot uw recht op informatie, inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, afscherming of overdracht (in geval verstrekt op grond van toestemming) van uw persoonsgegevens in het kader van de afvalinzameling en de diensten die Omrin voor uw gemeente verricht, kunt u richten aan uw gemeente of mailen naar privacy@omrin.nl

Een verzoek met betrekking tot uw recht op informatie, inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, afscherming of overdracht (in geval verstrekt op grond van toestemming) van uw persoonsgegevens in het kader van de dienstverlening door Omrin Bedrijfsafval en/of Kringloopbedrijf Estafette en vragen over deze privacyverklaring kunt u mailen naar privacy@omrin.nl

Of richten aan:

Omrin
T.a.v. afdeling BJZ
O.v.v. Verwerking persoonsgegevens
Postbus 1622
8901 BX Leeuwarden 


Wijzigingen privacyverklaring
Omrin kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Omrin raadt u aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Datum laatste wijziging: 16 maart 2022